ጥዕና

ንሕይወት ምድሓንን ኣብ ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ንናይ ኮሮና ቫይረስ ምስፍሕፋሕ ምቕናስ ምሕጋዝ

ኣብ ገዛ ውሽጢ ምጽናሕ

 • ካብ ገዛኻ ምውጻእ ግደታ እንተዘይኾይኑ ካብ ገዛ ዘይምውጻእ።

 • ኣገዳሲ ንዘይኾነ ምንቅስቓስ ሥራሕቲ ኢልካ ካብ ገዛ ዘይምውጻእ።

 • ንስድራቤት ወይኻዓ ንመሓዙት ናብ ገዛኻ ንክመጹ ዕድመ ምግባር ጠጠው ክተብል ኣለካ።

 • በዙይ ዝስዕብ እንተዘይኾይኑ ኣብ ገዛኻ ውሽጢ ምጽናሕ

  • ናብ ሥራሕ ወይኻዓ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ኣብ ገዛኻ ውሽጢ ክትገብሮ እንተዘኺእልካ

  • ኣገዳሲ ንዝኾኑ ኣቕርቦታት ማለት መግቢ ኣቕሑት ግሮሰሪ ንምግዛእ ቐልጢፍካ ናብ ገዛ ተመለስ

  • ኣብ ጐረናንቲ ከባቢ ብውልቃዊ ኣካል ምንቕስቃስ ምግባር ወይኻዓ ምስ ካልእ ሓደ ሰብ ኾይንካ ካብ ገዛ ምውጻእ

  • ናብ ሕክምና ቆጸሮ ንምኻድ ወይኻዓ ኣብ ዘሕጉስ ምጉብናይ ንክትርከብ እንተዘይኾይኑ።

 • ናይ ሕክምና ኣገልግሎታት፤ ሱፐርማርከታት፤ ባንኪ፤ ነዳዲ ስፍራ፤ ፖስታን ናብ ገዛ ኣቕሑት ምብጻሕ ኣገልግሎታት ክፍቲ ኾይኑ ይጸንሕ እዩ።

ንድሕንነት ምሕላው

 • ኩልግዘ ጽቡቕ ሓይጂን ጥዕና፤ ኢድካ ን ሰኮንዲታት ዝኸውን ብሳሙናን ማይን ምሕጻብ ከምኡ’ድማ ኣብትስዕለሉ ግዘ ምሽፋን፤ ንናትኻ ዓይኒታት፤ ኣፍንጫን ኣፍን ዘይምንኻእ።

 • ካብ ገዛኻ ወጻእ ክትኸውን እንከሎ ናይ ርክብ ማሕበራዊ ርሕቐት ብውሑድ ሜትሮ ምግባር።

 • ብኣካል ርክብ ሰላምታ ማለት ከም ብኢድካ ምጭብባጥ፤ ምትሕቑቛፍን ምስስዓም ጠጠው ምግባር።

 • ካብ ጥረ ገንዘብ ምጥቓም ገዲፍካ ብካርዲ ምትንካፍ ምምግባር።

 • ኣብ ጸው ዝበለሉ ግዘ ብእግሪ ምጕዓዝ እምበር ኣብዝተጨናነቐሉ እዋን ጠጠው ምባል።

 • ድሕንነት ዘለዎ መረዳእታ ምርካብ ተዓማኒነት ዘለዎ ሕጋዊ መረዳእታ ጥራይ ምጥቓም። ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣውስትራሊያ ሞባይል ፎን አፕ/Coronavirus Australia mobile phone app, ብምጽኣን እሞ ንኮሮና ቫይረስ ኣውስትራሊያ ዋትስአፕ ኣገልግሎት/Coronavirus Australia WhatsApp service ምምዝጋብን እዋናዊ ንዝኾነ መረዳእታ ንምርካብ ኣብ ዌብሳይቲ፡ www.australia.gov.au ምርኣይ።

ርክብ ንምግባር ምቕጻል

 • ብስልኪ ወይኻዓ ብመስመር ጌርካ ብዛዕባ ስድራቤትን መሓዙት ምሕታት።

 • ንሽማግለ ኣዝማዳትን ጸገም ንዘለዎም ሰባት ጠቓሚ ንዝኾኑ ኣቕሑት ኣብ ደገኣፍ ገዝኦም ምውሳድ።

 • ቝልፊ ንዝኾኑ ፍቓደኛ ድርጂታትን ገባረ ሰናይ ድርጂታት ግልጋሎት ብጣዕሚ ንዝደልዩ ሰባት ሕጂውን ንኣገልግሎታት ከዳልዉ ይኽእሉ።

ብዛዕባ ጥዕና መረዳእታ

ብናይ ኮሮና ቫይረስ ዝካተቱ ምልክታት

 • ረስኒ
 • ስዓል
 • ሕማም ጕሮሮ
 • ከቢድ ድኻም መንፈሲ
 • ሕጽረት ምትንፋስ

እንተሓሚምካ እሞ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክነብረኒ ይኽእል ናይ ሕ ክምና ሓገዝ የድልየካ እዩ።

መረዳእታ ንምርካብ ንኮሮና ቫይረስ ሓገዝ መስመር National Coronavirus Helpline ምድዋል ይኻኣል። ናይ ትርጉምን ኣስተርጓማይ ኣገልግሎት እንተደሊካ ብስልኪ 131 450 ጌርካ ምድዋል

ከቢድ ናይ ሕማም ምልክት ማለት ከም ጸገም ምትንፋስ ዘኣመሰለ እንተሃልዩካ ቐልጢፍካ ብስልኪ ጌርካ ምድዋል።

ንሓለዋ ድሕንነት ሰባት ንምሕጋዝን ኣብቲ ማሕበረሰብ ንዝፍጠር ጸገም ንምቕናስ ተውባሂሉ ኣብ ሓለዋ ጥዕና መምርሒ ዌብሳይቲ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ብጀካ እንግሊዝኛ ብካልእ ቋንቛታት ተዳልዩ እዩ።