ጥዕና

ብዛዕባ ጥዕና መረዳእታ  

ከቢድ ናይ ሕማም ምልክት እንተሃልዩካ ከም ናይ ምትንፋስ ጸገም ዘኣመሰለ፤ በጃኹም 000 ብምድዋል ቐልጢፍካ ናይ ሕክምና ሓገዝ ምርካብ።

ብናይ ኮሮና ቫይረስ ምልክታት ዚኻተት:

 • ርስኒ
 • ምስዓል
 • ናይ ጕሮሮ ሕመም
 • ናይ ምትንፋስ ሕጽረት

ካልኦት በዚ ክጠቓለሉ ዝኽእሉ ካልኦት ናይ ሕማም ምልክት ድማ ከም በፍንጫ ፈሳሲ፤ ሕማም ርዕሲ፤ ናይ ጭዋዳን መራኸቢን ሕማም፤ ከምተምላስ እግርግር ምባል፡ ተቕማጥ፤ መምላስ፤ ናይ ምጭናው ስሚዒት ምስኣን። ስሚዒት ጣዕሚ ምልዋጥ፤ ድሌት መግቢ ምስኣንን ናይ ድኻም መንፈስ ይኸውን።

እንየሃሚምካን ኮሮና ቫይረስ ይነብረኒ ኢልኻ ትሓስብ እንተኾይንካ ሓገዝ ሕክምና የድልየካ እዩ።

ብዝበለጸ መረዳእታ ብናይ ሃገራዊ ኮሮና ቫይረስ ሆትላይን መስመር ብስልኪ 1800 020 080 ምድዋል። ብናትኻ ቛንቛ ናት ኣስተርጓማይ ሓገዝ እንተደሊኻ፤ በጃኹም ብስልኪ 131 450 ጌርካ ምድዋል።

ሰባት ድሕንነቶም ንምህላውን ኣብቲ ማሕበረሰብ ውሽጢ ንዝፍጠር ጸገም ንምቕናስ ዝሕግዝ ሓበሬታ ብጀኻ እንግሊዝኛ ካልእ ቋንቋ/languages other than English ዝተፈላለይ መረዳእታ ኣብ ሓለዋ ጥዕና መምርሒ ድረገጺ/Department of Health’s website ውሽጢ ይርከብ።

ንዝበለጸ ናይ ቛንቛ መገልገሊ ምንጪታት ምርካብ ዝኻኣሎ ድረገጺ፡ www.sbs.com.au/language/coronavirus

ንኮቪድ/COVID-19 መርመራን ሕክምና

ዋላ እዃዕ ቪዛ እንተዘይሃልዩካ ወይኻዓ እንታይ ዓይነት ቪዛ ከምዘለኻ ርግጸኛ እንተዘይኾንካ’ውን፤ ብናይ ሕዝባዊ ሓለዋ ጥዕና ንዝወጸ መምርሒታት ክትኽተል ኣለካ። ድሓን እንተዘይኾይንካ እሞ ናይ ሕማም ምልክታት እንተሃልዩካ፤ ዋላ ማእከላይ መጠን እንተኾነ እውን ሕክምና ክትረኽብ ከምዘለካን ናይ ኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ መርመራ ክትገብር ኣለካ።

ብከባቢኻ ንዘሎ ኮቪድ-19 መተንፈሲ ክሊኒክ/COVID-19 respiratory clinic ምርካብ።

ሓለዋ ድሕንነት

 • ኩልግዘ ጽቡቕ ጽሬት ሓይጂን ምክያድ፤ ኢድኻ ን 20 ደቂቕ ዝኸውን ብሳሙናን ማይን ጌርካ ምትሕጻብ፤ ኣብ ትስዕለሉ ግዘ ምሽፋን፤ ንናትኻ ዓይኒታት፤ ኣፍንጫን ኣፍ ዘይምትንካፍ።
 • ካብ ገዛኻ ክትወጽእ ንዘለካ ማሕበራዊ ርሕቐት ብውሑድ ን 1.5 ሜትሮ ምሕላው።
 • ብኣካል ሰላምታ ጠጠው ምግባር፤ ከም ብኢድ ምጭብባጥ፤ ምትሕቁቛፍን ምስዕዓም ዘኣመሰሉ።
 • ህዝባዊ መጓዓዚያ ትራንስፖርት ትጥቐም እንተኾይንካ ተወሳኺ ጥንቃቐ ምግባር።
 • ሰባት ከይእኸቡን ህዝባዊ ኣኼባ ከይገብሩ ምግባር።
 • ግቡእ መረዳእታ ምርካብ – ተኣማኒነት ንዘለዎም ሰበሥልጣናት ሓበሬታ ጥራይ ምጥቓም። ናይ Coronavirus Australia ሞባይል ኣፕ/app ጸቒጥካ ምጽኣን፤ ብድሕሪኡ ንናይ Coronavirus Australia WhatsApp service ምምራጽን ንሓዱሽ እዋናዊ ዝኾነ መረዳእታ ኣብ ድረገጺ www.australia.gov.au ኣቲኻ ምርኣይ።

ብዕድመ ሽማግለ ንዝኾኑ ሰባት ናይ ኮቪድ/COVID-19 ሓገዝ መስመር

ብዕድመ ሽማግለ ዝኾኑ ናይ ኮቪድ/Persons COVID-19 ሓገዝ መስመር ብዕድመ ሽማግለ ንዝኾኑ ኣውስትራሊያዊያን መረዳእታ፤ ሓገዝ ብምሃብ ምስዘዳልው የራኽቦመዩ።

ብዕድመ ሽማግለ ዝኾኑ ሓደሓደ ሰባት ንኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ ብቐሊሉ ይቃልዑ፤ ይኹን እምበር በቲ ዘለዎም ኵነታ ንዘሎ መረዳእታ ክትጥቐም ዘኽእል መገዲ ናይ ኢንተርኔት ውህብቶ ውሑድ እዩ። ብዕድመ ሽማግለ ንዝኾኑ ሰባት ብኮቪድ/COVID-19 ናይ ሓገዝ መስመር ኣቢሉ መረዳእታን ደገፍ ይዳልወሎም እዩ።

ብዕድመ ሽማግለ ዝኾኑ ኣውስትራሊያዊያን፤ ስድራቤቶም፤ መሓዙትን ሓል የት ውሃብቲን ብናጻ ስልኪ 1800 171 866 ክድውሉ ዝኽእሉ:

 • ብዛዕባ ናይ ኮቪድ/COVID-19 ቐይዲታትን ዘለዎም ጸገማት ምስዝኾነ ሰብ ከዘራርቡ ንዝደለዩ
 • በይንካ ምዃን ንዝተሰምኦም ወይኻዓ ብዛዕባ ዝፈትዎ ሰብ ንዝተሻቐሉ
 • ንዝኾነ ሰብ ምክንኻን ዝገብሩን ሓደሓደ መረዳእታ ንምርካብ ወይም ምስዝኾነ ሰብ ክዘራረቡ ንዝደልዩ
 • ብዝዳለወሎም ናይ ሽማግሌ ሓልየት መውሃቢ ኣገልግሎታት ስለዘሎ ለውጢታት ሓገዝ ወይኻ ምኽሪ እንተደሊዮም
 • ሓዱሽ ሓልየት መውሃቢ ኣገልግሎታት ወይኻዓ ጠቓሚ ውህብቶታት ንምይቓም ከም ምዕዳግ ዘሎ ሓገዝ እንተደሊዮም
 • ናይ ምዝካር ጸገም ምስዘለዎም ሰባት ሓቢርካ ምንባር ብዛዕባ ርእሶም፤ መሓዛ ወይኻዓ ስድራ ቤት ኣባል ዘተሓሳስቦም እንተኾይኑ
 • ንባዕሎም ወይኻዓ ንዝኾነ ሰብ ንሓደ ግዘ ወይኻ መደበኛ ብዝኾነ ድሕንነት መጻረይ ምድላ ክግበረሎም ንዝደልዩ ይኸውን።

ብዕድመ ሽማግለ ንዝኾኑ ኣውስትራሊያዊያን፤ ኣዝማዶም፤ ሓልየት ዝገብሩሎም ወይኻዓ ደገፍ ውሃብቲ ንዝኾነ ዝደልይዎ ሓበሬታ ወይኻዓ ኣገልግሎታት ንምርካብ ብስልኪ 1800 171 866 ጌርካ ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ካብ ንጉሆ ሰዓት 8.30am ክሳዕ ምሽት 6pm AEST ብዘሎ ግዘ ምድዋል ትኽእል።

ሓቓዊ ጽሑፋዊ ወረቐቲ