ጥዕና

ብዛዕባ ጥዕና መረዳእታ

ብናይ ኮሮና ቫይረስ ዝካተቱ ምልክታት

 • ረስኒ
 • ስዓል
 • ሕማም ጕሮሮ
 • ከቢድ ድኻም መንፈሲ
 • ሕጽረት ምትንፋስ

እንተሓሚምካ እሞ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክነብረኒ ይኽእል ናይ ሕ ክምና ሓገዝ የድልየካ እዩ።

መረዳእታ ንምርካብ ንኮሮና ቫይረስ ሓገዝ መስመር National Coronavirus Helpline ምድዋል ይኻኣል። ናይ ትርጉምን ኣስተርጓማይ ኣገልግሎት እንተደሊካ ብስልኪ 131 450 ጌርካ ምድዋል

ከቢድ ናይ ሕማም ምልክት ማለት ከም ጸገም ምትንፋስ ዘኣመሰለ እንተሃልዩካ ቐልጢፍካ ብስልኪ ጌርካ ምድዋል።

ንሓለዋ ድሕንነት ሰባት ንምሕጋዝን ኣብቲ ማሕበረሰብ ንዝፍጠር ጸገም ንምቕናስ ተውባሂሉ ኣብ ሓለዋ ጥዕና መምርሒ ዌብሳይቲ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ብጀካ እንግሊዝኛ ብካልእ ቋንቛታት ተዳልዩ እዩ።

ንኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ መርመራን ህክምና

ዋላ ቪዛ እንተዘይሃልዩካ ወይኻዓ ብዛዕባ ናትኻ ቪዛ ርግጸኛ እንተዘይኾንካውን፤ ንናይ ሕዝባዊ ሓለዋ ጥዕና መምርሒታት ክትኽተል ኣለካ። ድሓን እንተዘይኾንካ፤ ሕክምና ምግባርን ንኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ መርመራ ምግባር።

ለአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ መንግሥታት ያለክፍያ በነጻ የኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ ምርመራና ህክምና ይቀርብላቸዋል።

ንድሕንነት ምሕላው

 • ኩልግዘ ጽቡቕ ሓይጂን ጥዕና፤ ኢድካ ን ሰኮንዲታት ዝኸውን ብሳሙናን ማይን ምሕጻብ ከምኡ’ድማ ኣብትስዕለሉ ግዘ ምሽፋን፤ ንናትኻ ዓይኒታት፤ ኣፍንጫን ኣፍን ዘይምንኻእ።

 • ካብ ገዛኻ ወጻእ ክትኸውን እንከሎ ናይ ርክብ ማሕበራዊ ርሕቐት ብውሑድ ሜትሮ ምግባር።

 • ብኣካል ርክብ ሰላምታ ማለት ከም ብኢድካ ምጭብባጥ፤ ምትሕቑቛፍን ምስስዓም ጠጠው ምግባር።

 • ካብ ጥረ ገንዘብ ምጥቓም ገዲፍካ ብካርዲ ምትንካፍ ምምግባር።

 • ኣብ ጸው ዝበለሉ ግዘ ብእግሪ ምጕዓዝ እምበር ኣብዝተጨናነቐሉ እዋን ጠጠው ምባል።

 • ድሕንነት ዘለዎ መረዳእታ ምርካብ ተዓማኒነት ዘለዎ ሕጋዊ መረዳእታ ጥራይ ምጥቓም። ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣውስትራሊያ ሞባይል ፎን አፕ/Coronavirus Australia mobile phone app, ብምጽኣን እሞ ንኮሮና ቫይረስ ኣውስትራሊያ ዋትስአፕ ኣገልግሎት/Coronavirus Australia WhatsApp service ምምዝጋብን እዋናዊ ንዝኾነ መረዳእታ ንምርካብ ኣብ ዌብሳይቲ፡ www.australia.gov.au ምርኣይ።

ብዕድመ ንዝሸምገሉ ሰባት ናይ COVID-19 ሓገዝ መስመር

ብዕድመ ሽማግለ ንዝኾኑ ሰባት COVID-19 ቫይረስ ሓገዝ መስመር ኣቢሉ ንኣውስትራሊያ ናይ ዕድመ ሽማግለታት መውረዳእታ፤ ደገፍን ርክብ ይፈጥር እዩ።

ሓደሓደ ሽማግለታት ብቐሊሉ ብናይ COVID-19 ቫይረስ ይቓልዑ ይኹን እምበር ብዛዕባ ናቶም ንዘሎ መረዳእታ ንምጥቓም ውሑድ ናይ ኢንተርኔትን መገልገሊ መገዲ ከምዘሎ እዩ። ብዕድመ ሽማግለ ንዝኾኑ ሰባት OVID-19 ቫይረስ ሓገዝ መስመር ኣቢሉ መረዳእታን ሓገዝን ይዳለው እዩ።

ንናይ ኣውስትራሊያ ብዕድመ ሽማግለታት፤ ስድራቤቶ፤ መሓዙቶምን ሓልየት ንዝገብሩሎም ብዘይክፍሊት ብናጻ ብስልኪ 1800 171 866 ዝድውሉ:

 • ብዛዕባ COVID-19 ቫይረስ ቀይዲታትን ኣብ አቶም ንዘምጽኦ ሳዕቤን ጸገም ዝምልከት ምስዝኾነ ሰብ ንክዘራረቡ እንተደሊዮም
 • ብዛዕባ ሓደ ትፈትዎ ዘጭንቐኻ ወይኻዓ በይንኻ ናይ ምዃን ስሚዒት እንተሃልዩካ
 • ንዝኾነ ሰብ ሓልየት ትገብረሉ እንተኾይንካ እሞ ሓድሓደ መረዳእታ ክትደሊ ወይኻዓ ዝኾነ ሰብ ከዘራርቦም እንተደሊዮም
 • ስለዝረኽብዎ ናይ ዕድመ ሽማግለ ምክንኻን ኣገልግሎታት ንምልዋጥን ምኽሪን እንተደሊዮም
 • ሓዱሽ ናይ ምክንኻን ኣገልግሎታት ወይኻዓ ጠቓሚ ዝኾኑ ውህብቶታት ከም ኣቕሑት ንምዕዳግ ሓገዝ እንተደሊዮም
 • ብዛዕብኦም፤ መሓዙቶም ወይኻዓ ናይ ኣእምሮ ምዝንጋዕ ጸገም ምስዘለዎ ስድራ ኣባል ብምንባር ዘተሓሳስቦም እንተኾይኑ
 • ንባዕሎም ወይኻዓ ንኻልእ ሰብ ሓደ ግዘ ጥራይ ወይኻዓ ብተደጋጋማይ ብዛዕባ ድሕንነት ምክትታል ንክግበር ዝደልዩ ሰባት እንተኾኖም እዩ።

ናይ ኣውስትራሊያ ብዕድመ ሽማግለታት፤ ኣዝማዶም፤ ሓልየት ዝገብሩሎም፤ መሓዙት ወይኻዓ ደገፍ ውሃብቲ ክገብርዎ ዚኽእሉ:

 • ብስልኪ 1800 171 866 ምድዋል
 • ካብ ንጕሆ ሰዓት 8.30am ክሳብ ድሕሪ ቐትሪ ሰዓት 6pm AEST ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ
 • ክደልይዎ ንዝኽእል ዝኾነ መረዳእታ ወይኻዓ ኣገልግሎታት ንምርካብ ይኸውን።

ሓቓዊ ጽሑፋዊ ወረቐቲ