ቪዛታትን ዶብን

ናይ ጕዕዞ ዓቐብ/ምክልኻል

ናይ ኣውስትራሊያ ዜጋታትን ነበርቲ ንዘይኾኑ ኩሎም ናብ ኣውስትራሊያ ንከይኣትዉ ንምክልኻል ናይ ጕዕዞ ዕቐባ ተቐሚጡ እዩ።

ካብ ጕዕዞ ዕቐባ ነፃ ብዝኾኑ ሰባት ውስጢ ዚኻተት ናይ ኣውስትራሊያ ዜጋታትን ቋዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንዘለዎም እሞ ናይ ቐረባ ስድራቤት ኣባላት ከም ሰብዓይ/ሰበይቲ፤ ብዕድመ ንዘይበጽሑ ጽግዕተኛታት፤ ሕጋዊ ንዝኾኑ ሞጕዚታት ከምኡ’ውን ሕጋዊ ንዘይኾነ ሓዳር ዘኻተተ እዩ። ኩሎም ተጕዓዛይ ድሕሪ ኣውስትራሊያ ምብጻሕ ናይ 14 መዓልታት ክሳብ ዝጠናቐቕ ኣብ በይንኻ መገለሊ ቦታ ክጸንሑ ኣለዎም።

ግዜያዊ ቪዛ ንዝሓዙ መረዳእታ

ኣውስትራሊያ ውሽጢ ቪዛ ዘለዎም ካብቲ ዝተፈቐደሎም መዓልቲ ንላዕሊ ንምጽናሕ ዝደልዩ እሞ ሕጂ ዘለዎም ግዘ ቪዛ ምእንታን ክናዋሕ ከምልክቱ ኣለዎም። ቪዛ ዘለዎም በቲ ዝሰማማዕ ኵነታ ሓዱሽ ቪዛ ንምርካብ በቲ ዘሎ መማረጺ ምዕላሽን እሞ ነዙይ ማመልከቻ ምእታው ዘይምእታው ከምዘለዎም ከጻርዩ ኣለዎም። 

ብዛዕባ ጕዕዞ ዕቓበ/ምክልካልን ቪዛ ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ኣብ ዌብሳይቲ፡ covid19.homeaffairs.gov.au ኣትኻ ምርኣይ