ውልቐሰብን ስድራቤ ኣባላት

ንጥሮታ ሱፐርአኑዌሽን ቕድም ኢልኻ ምውጻእ

ንዝፍቐደሎም ውልቀሰባትን ንግዚያዊ ነበርቲ ከምልኽቱ ዝኽእልሉ ኦንላይን መስመር ብ myGov ጌርካ ካሳብ $10,000 ዶላር ካብቲ ናይ ጥሮታ ሱፐራኑዌሽን ካብ ዕለት 1 ሓምለ/July 2020ዓ.ም ክተምልኽት ትኽእል።

ካብ ዕለት 1 ሓምለ/July 2020 ክሳብ 24 መስከረም/September 2020 ዓ.ም ብዘሎ ግዘ ውልቀሰባት ብዝበለጸ ክሳብ $10,000 ዶላይ ንክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

ንዘለካ ሱፐር ቕድም ኢልኻ እንተተጠቒምካዮ ናይቲ ሱፐር ሚዛናዊ መጠን ጸገም ከምዘምጽእን እሞ ንወደፊት በቲ ናይ ጥሮታ መጠን ጸገም ክፈጥር ከምዝኽእል እዩ። ንዘለካ ሱፐር ኣቕዲምካ ንኽተውጽ ቕድሚ ማመልከቻ መታው ንፋይናሻል ሰበሞያ ምኽሪ ኣብ ግምት ውሽጢ ምእታው።.

ብዛዕባ ሱፐርን ኣቐዲምካ ምውጻእ ንዝበለጸ መረዳእታ ኣብ በድረገጽ፡ www.ato.gov.au/coronavirus ይርኸብ ወይኻዓ ምስ ኣውስትራሊያ ግብሪ/ታክስ ቢሮ (ATO) ክተዘራርብ እንተደሊኻ፤ ንትርጉምን ኣስተርጓማይ ኣገልግሎት (TIS National) ብስልኪ 13 14 50ጌርካ ምድዋል።

ዘይምውጻእ

ኣብ ምምሕዳር ግዝዓትን ተሪቶርይ መንግሥታት ክትወጽእ ምግባር ንሽድሽተ ኣዋርሒ ጠጠው ኢሉ እዩ። ንባዓል ንብረትን ተኻራይቲ ብዛዕባ ሓጺር ግዘ ኩንትራት ስምምዕነት ንክዘራረቡ ይሕበሩ። ንዓኻ ካብ ዝውክል ምምሕዳር ግዝዓትን ተሪቶርይ መንግሥቲ ብዝበለጸ መረዳእታ ምጽራይ።

ንጥሮተኛታት ውሑድ መጠን ንኸውጽኡ ምርጫታት

ውሑድ መጠን ዘለዎ ንከውጽኡ ድሌት ንዘለዎም ጥሮተኛታትን ተመሳሳላይ ምህርቲ ውጺት ንዘለዎም እሞ እቶት መጠናት ብ 50% ኢድ ዝቐነሰ ኣካውንቲ ንዘለዎም ኣብ 2019-20’ን 2020-21 ዓ.ምብዘሎ ግዘ ንምሕጋዝ እሞ ብሰንኪ ለበደ COVID-19 ከቢድ ጸገምን ብፋይናሻል ምዝውዋር እዳጋ ንዝተዳኸሙ ንምሕጋዝ እዩ።

ንዝበለጸ መረዳእታ ኣብ ድረገጽ፡ www.ato.gov.au/drawdown ኣቲኻ ምርኣይ።

የአሰራር ዘዴ ደህንነትና ተገቢነት ስለመጠበቅ

ምስ ለበደ COVID-19 ቫይረስ ከምኡ’ውን ካልኦት መጭበርበርቲ ዝጠመተ ብኣውስትራሊያውያን ዓቢ ቁፅሪ እንዳወሰኸ እዩ። ብዛዕባ ኢሜል፤ SMS ወይኻዓ ብስልኪ ተጌሪ ምስ ምጭብርባር ወይኻዓ ትጠራጠሮም ኣለዉ ኢልኻ እንተሃሲብካ ቐዳማይ ምሳና ክተጻርይ ይግባእ።

ንዝበለጸ መረዳእታ ኣብ ድረገጽ፡ www.ato.gov.au/scams ኣቲኻ ምርኣይ።

ናትኻ ግብሪ/ታክስ ወይኻዓ ናይ  ጥሮታ/ሱፐር መረዳእታ እንተትሰሪቑ ወይኻዓ ብዘይናትኻ ፍቓድ ይጥቐሙሉ ኢልኻ እንተሓሲብካ ክትገብሮ ዘለካ:

  • ንናትኻ myGov ኣካውንቲ ምርኣይን ማየትና እሞ ዘለካ ዝርዝር መረዳእታ ክሳብ ሕጂ ትኽኽለኛ ንምዃኑ ምርግጋፅ
  • ናትኻ ግብሪ/ታክስ መለለዩ ንምክልኻል ዝሕግዝ ንናትና ዓሚል መንነት መለለይ ደገፍ ማእከል ብስልኪ 1800 467 033 ጌርካ ኣዘራርብ።

ከምኡ’ድማ ንስኻን ውልቀሰብ ወይኻዓ ንግዲ ሥራሕቲ ነገራት ብትኽኽለኛ ዘይኻየድ እንተኾይኑ ንዓና ክተፍልጠና ትኽእል፤ ኣብ ድረገጽ፡www.ato.gov.au/tipoff

ናይ መንግሥቲ ክፍሊታትን ኣገልግሎታት

ናይ ሴንተርሊንክ ክፍሊት ዘይትረኽብ እንተኾይንካ ናይ ኣገልግሎታት ኣውስትራሊያ ብገንዘባዊ ሓገዝ ክገብረልካ ይኽእል። ናብ ኣገልግሎት ማእከል ምኻድ ኣየድልየካን እዩ። ንናትና ባዕልኻ ኣገልግሎት ንምጥቓም ክትመርጽ ትኽእል። ከምኡ’ውን ንማሕበራዊ ሰራሕተኛ ክትጥቐም ትኽእል። ቅድም ክብል ዓሚል እንተኾይንካ፤ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ምክንያት ኣብናትና ክፍሊታትን ኣገልግሎታት ለውጢታት ኣሎ። ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ኣብ ድረገጺ፡ servicesaustralia.gov.au/covid19 ኣቲኻ ምርኣይ።