ውልቐሰብን ስድራቤ ኣባላት

ንጥሮታ ሱፐርአኑዌሽን ቕድም ኢልኻ ምውጻእ

ንዝፍቐደሎም ውልቀሰባት ከምልኽቱ ዝኽእልሉ ኦንላይን መስመር ብ myGov ጌርካ ካሳብ $10,000 ዶላር ካብቲ ናይ ጥሮታ ሱፐራኑዌሽን ቅድሚ 31 ታሕሳስ/December 2020 ዓ.ም ክተምልኽት ትኽእል።

ንዘለካ ሱፐር ቕድም ኢልኻ እንተተጠቒምካዮ ናይቲ ሱፐር ሚዛናዊ መጠን ጸገም ከምዘምጽእን እሞ ንወደፊት በቲ ናይ ጥሮታ መጠን ጸገም ክፈጥር ከምዝኽእል እዩ። ንዘለካ ሱፐር ኣቕዲምካ ንኽተውጽ ቕድሚ ማመልከቻ መታው ንፋይናሻል ሰበሞያ ምኽሪ ኣብ ግምት ውሽጢ ምእታው።.

ብዛዕባ ሱፐርን ኣቐዲምካ ምውጻእ ንዝበለጸ መረዳእታ ኣብ በድረገጽ፡ www.ato.gov.au/early-access ይርኸብ ወይኻዓ ምስ ኣውስትራሊያ ግብሪ/ታክስ ቢሮ (ATO) ክተዘራርብ እንተደሊኻ፤ ንትርጉምን ኣስተርጓማይ ኣገልግሎት (TIS National) ብስልኪ 13 14 50 ጌርካ ምድዋል።

ዘይምውጻእ

ኣብ ምምሕዳር ግዝዓትን ተሪቶርይ መንግሥታት ክትወጽእ ምግባር ንሽድሽተ ኣዋርሒ ጠጠው ኢሉ እዩ። ንባዓል ንብረትን ተኻራይቲ ብዛዕባ ሓጺር ግዘ ኩንትራት ስምምዕነት ንክዘራረቡ ይሕበሩ። ንዓኻ ካብ ዝውክል ምምሕዳር ግዝዓትን ተሪቶርይ መንግሥቲ ብዝበለጸ መረዳእታ ምጽራይ።

ንጥሮተኛታት ውሑድ መጠን ንኸውጽኡ ምርጫታት

ውሑድ መጠን ዘለዎ ንከውጽኡ ድሌት ንዘለዎም ጥሮተኛታትን ተመሳሳላይ ምህርቲ ውጺት ንዘለዎም እሞ እቶት መጠናት ብ 50% ኢድ ዝቐነሰ ኣካውንቲ ንዘለዎም ኣብ 2019-20’ን 2020-21 ዓ.ምብዘሎ ግዘ ንምሕጋዝ እሞ ብሰንኪ ለበደ COVID-19 ከቢድ ጸገምን ብፋይናሻል ምዝውዋር እዳጋ ንዝተዳኸሙ ንምሕጋዝ እዩ።

ንዝበለጸ መረዳእታ ኣብ ድረገጽ፡ www.ato.gov.au/drawdown ኣቲኻ ምርኣይ።

ንሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት

ናይ ሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት ዝሕግዞ ንናይ ንግዲ ሥራሕቲ ከምዝኾነ እሞ ብሰንኪ ለበደ ኮቪድ/ COVID-19 ጸገም ዘለዎምን ነቶም ተቖፀርቲ ደሞዝ ምክፋል ንዘይኽእሉ ሓገዝ ምሃብ ይኸውን። ኣውስትራሊያውያን መብዛሕት ኦም ራብ ሥረአሕ ከምዘለዉን እቶት ደሞዝ ብቐጻልነት እንዳረኸቡ እዮም።

ናትኻ ቆጻራይ ንኣኻ ወኪሉ በብክልተ ሰሙናት ንናይ ሥራሕ ቀጻላይ ክፍሊት ከምልክት እንተደሊዩ መጀመርታ ከፍልጠካ ኣለዎ።

ንዝበለጸ መረዳእታ ኣብ ድረገጺ ምርኣይ፤ www.ato.gov.au/jobkeeper

ንናይ ሜላ ኣሰራርሓ ድሕንነትን ግቡ እነይ ስለምህላዉ

ምስ ለበደ COVID-19 ቫይረስ ከምኡ’ውን ካልኦት መጭበርበርቲ ዝጠመተ ብኣውስትራሊያውያን ዓቢ ቁፅሪ እንዳወሰኸ እዩ። ብዛዕባ ኢሜል፤ SMS ወይኻዓ ብስልኪ ተጌሪ ምስ ምጭብርባር ወይኻዓ ትጠራጠሮም ኣለዉ ኢልኻ እንተሃሲብካ ቐዳማይ ምሳና ክተጻርይ ይግባእ።

ናይ ኣውስትራሊያ ግብሪ ቢሮ/ATO ዘኻየዶ ሥራሕ ትኽኽለኛ ንምዃኑ ርግጸኛ እንተዘይኾይንካ፤ መልሲ ንናይ ATO ምጭብርባር ሆትላይን መስመር ብስልኪ 1800 008 540 ምድዋል ወይኻዓ ኣብ ድረገጺ፡ www.ato.gov.au/scams ምርኣይ።

ዝኾነ ሰብ ንናትኻ መለዩ መንነት ሓበሬታ ሰሪቑ ወይኻዓ ብዘይ ኣግባብ ተጠቒሙ ኣሎ ኢልካ እንተሓሲብካ ክንሕግዘካ ኢና። ንግብሪ ከፈልቲ ንዘለዎም ናይ ግብሪ መለለዩ መረዳእታ እንዳጋና ንምቅንጃው ዝሕግዝ መረዳእታ፤ ምኽሪን ደገፍን ንህብ ኢና።

ከምኡ’ድማ ንስኻን ውልቀሰብ ወይኻዓ ንግዲ ሥራሕቲ ነገራት ብትኽኽለኛ ዘይኻየድ እንተኾይኑ ንዓና ክተፍልጠና ትኽእል፤ ኣብ ድረገጽ፡ www.ato.gov.au/tipoff

ንናይ መንግሥቲ ክፍሊትን ኣገልግሎታት

ንናይ ሴንተርሊንክ ክፍሊት ዋላ እንተዘይረኺብካ ናይ ኣገልግሎታት ኣውስትራሊያ ንክሕግዘኻ ይኽእል እዩ። ናብቲ ኣገልግሎት መውሃቢ ማእከል ምኻድ ኣየድልየካን እዩ። ከም መማረጺ ንናይ ባዕልኻ መገልገሊ ክትጥቐም ትኽእል። ቅድሚ ሕጂ ዓሚል እንተኾይንካ፤ ብሰንኪ ለበደ ኮቪድ/(COVID-19) ቫይረስ ምክንያት.ኣብናትኻ ክፍሊትን ኣገልግሎታትን ለውጢታት ከምዘሎ እዩ። ብዝተፈላለየ ቛንቛታት ብዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ኣብ ድረገጺ፤ servicesaustralia.gov.au/covid19 ኣቲኻ ምርኣይ።