Ang mga bakunang panlaban sa COVID-19

Ang pagkakaroon ng ligtas at mabisang bakuna laban sa COVID-19 na magagamit para sa lahat ng tao sa Australya ay makakatulong sa pagpoprotekta sa iyo, ang inyong pamilya at komunidad laban sa coronavirus.

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay ibibigay na libre para sa lahat ng tao sa Australya, kahit ang mga hindi mamamayang Australyano o permanenteng residente. Kabilang dito ang mga taong walang Medicare card, mga bisita mula sa ibang bansa, international students, migranteng trabahador at naghahanap ng asylum.

Para sa karagdagang pangkalusugang impormasyon na nasa wika, bumisita sa:  https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

Mga papel-kaalaman