Ang Rasismo ay hindi katanggap-tanggap

Kung ikaw ay may makikita o mararanasang diskriminasyon sa lahi, panggigipit o pagkamuhi, huwag mo itong hayaan; magsalita ka.

Kung ikaw ang biktima ng rasistang pag-uugali

 • Kung ikaw ay inatake o binantaan ng karahasan, kontakin ang pulisya.
  • Sa isang emerhensya o sitwasyong nagbabanta sa buhay, tumawag sa Triple Zero (000)  at hilingin ang pulisya.
  • Kung kailangan mo ng tulong ng pulisya, pero walang kagyat na panganib, tawagan ang Police Assistance Line (131 444).
 • Kung walang karahasan na kasangkot, at kung ligtas itong gawin, maaaring harapin mo mismo ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtalakay dito nang direkta sa tao o mga taong kasangkot.
 • Kung hindi nalutas ng direktang ugnayan ang sitwasyon, o hindi ka komportable na gawin ito, maaari kang magreklamo sa Australian Human Rights Commission (AHRC).

Ang kapangyarihan ng mga nakakasaksi (bystander)

Kapag ang mga tao na nakasaksi sa rasismo ay magsasalita laban dito, mararamdaman ng taong tinatarget na siya ay sinusuportahan, at maaaring pag-isipang muli ng taong naging rasista ang kaniyang pag-uugali. Huwag ilagay ang iyong sarili sa kapahamakan. Ngunit kung ito ay ligtas na gawin, magsalita at kumampi sa biktima. Kahit ang isang simpleng kilos ay maaaring maging makapangyarihan.

Kung may nakikita kang rasista na pag-uugali, maaari kang:

 • Magsalita — tawagin itong rasismo, ipaalam sa maysala na ito ay hindi katanggap-tanggap
 • Suportahan ang biktima — tumayo sa tabi ng taong tinatarget at tanungin kung ok lang siya  
 • Kumuha ng ebidensiya — itala ang pangyayari sa iyong telepono, kumuha ng larawan ng maysala at isumbong ito sa mga kinauukulan

Ang Australian Human Rights Commission ay may mga mungkahi para sa mga nakakasaksi, bisitahin ang https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism

Ang diskriminasyon sa lahi at ang iyong mga karapatan

Sa Australya ay labag sa batas ang gumawa ng isang bagay sa publiko na nang-aalipusta sa lahi, kulay ng balat, pambansa o etnikong pinagmulan ng isang tao o grupo ng mga tao na malamang na makasakit, makainsulto, magpahiya o manakot. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay inuuri bilang pagkamuhi sa lahi.

Maaaring kabilang sa mga halimbawa ng pagkamuhi sa lahi ang:

 • mga materyal sa internet na nakakasakit sa lahi, kabilang ang mga eforum, blog, social networking site at video sharing site
 • mga komento o imahe sa isang pahayagan, magasin o iba pang lathalain tulad ng leaflet o flyer na nakakasakit sa lahi
 • mga talumpati sa pampublikong rally na nakakasakit sa lahi
 • mga komento sa isang pampublikong lugar, tulad sa isang shop, sa trabaho, sa parke, sa pampublikong transportasyon o sa paaralan na nakakasakit sa lahi
 • mga komento ng mga manlalaro, manonood, coach o opisyal sa mga kaganapan sa isport na nakakasakit sa lahi.

Ang batas ay naglalayong balansehin ang karapatan na magsalita nang malaya ('kalayaan sa pagsasalita') at ang karapatan na mabuhay nang malaya sa pagkamuhi sa lahi. Ang ilang mga kilos ay maaaring hindi labag sa batas kung ang mga ito ay "ginawa nang makatwiran at may konsiyensya".

Ang diskriminasyon sa lahi ay nangyayari kapag ang isang tao ay tinatrato nang mas mababa kaysa sa ibang tao na nasa parehong sitwasyon dahil lamang sa kaniyang lahi, kulay ng balat, pinanggalingan, pambansa o etnikong pinagmulan o katayuan ng pagiging migrante tulad ng pagtangging magpaupa ng bahay sa isang tao dahil sa kanyang partikular na lahing pinagmulan o kulay ng balat.

Ang diskriminasyon sa lahi ay nangyayari rin kapag may isang patakaran o polisiya na pare-pareho para sa lahat ngunit may hindi patas na epekto sa mga taong mula sa isang partikular na lahi, kulay ng balat, pinanggalingan, pambansa o etnikong pinagmulan o katayuan ng pagiging migrante tulad ng isang kumpanya na nagsasabi sa mga empleyado na hindi dapat magsuot ng sumbrero o iba pang kasuotan sa ulo sa trabaho, na malamang na magkaroon ng hindi patas na epekto sa mga tao sa ilang pinagmulang lahi/etniko.

Kung nakakaranas ka ng diskriminasyon sa lahi o pagkamuhi, maaari kang magreklamo sa Australian Human Rights Commission. Ang proseso ng pagreklamo ay simple, libre at naiaakma.

Upang maghain ng reklamo sa Australian Human Rights Commission, bisitahin ang www.humanrights.gov.au/complaints 

National Information Service (Pambansang Serbisyo ng Impormasyon)

Ang National Information Service (NIS) ng Australian Human Rights Commission ay nagbibigay ng impormasyon at pagsangguni para sa mga indibidwal, mga organisasyon, at mga tagapag-empleyo tungkol sa hanay ng mga karapatang pantao at mga isyu tungkol sa diskriminasyon. Ang serbisyong ito ay libre at kompidensyal.

Ang NIS ay maaaring:

 • magbigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan at mga responsabilidad sa ilalim ng pederal na batas sa mga karapatang pantao at batas laban sa diskriminasyon
 • talakayin kung ikaw ay maaaring magreklamo sa Komisyon o kung paano maaaring maiukol ang batas sa iyong sitwasyon.
 • magbigay sa iyo ng impormasyon kung paano ang paggawa ng reklamo, tumugon sa isang reklamo, o harapin ang partikular na mga isyu tungkol sa diskriminasyon
 • magsangguni sa iyo sa ibang organisasyon na maaaring makatulong sa iyo

Mangyaring tandaan na ang NIS ay hindi makapagbibigay ng pambatas na payo.

Maaari kang makipag-ugnay sa NIS sa pamamagitan ng:

Translating and Interpreting Service

Ang Translating and Interpreting Service (TIS National) ay isang serbisyo ng pag- interprete para sa mga tao na hindi nakapagsasalita ng Ingles. Karamihan sa mga serbisyo ng TIS National ay libre para sa mga hindi Ingles ang wika.

Pagpapayo at Kagalingan ng Pangkaisipang Kalusugan

Ang isang bagong 24/7 na serbisyong pangsuporta na tiyakang dinisenyo upang tulungan ang mga tao makaraos sa COVID-19 pandemic ay makukuha nang libre ng lahat ng Australyano.

Ang serbisyong pangsuporta at maaaring ma-access sa website na https://coronavirus.beyondblue.org.au/

Para sa krisis na personal at mga serbisyong pangsuporta sa pangkaisipang kalusugan, maaari kang tumawag sa Beyond Blue sa 1800 512 348 o Lifeline sa 13 11 14 sa anumang oras.

Ang Kids Helpline ay isang libreng serbisyo para sa mga kabataang may edad na 5 hanggang 25 taong gulang. Ang mga bata, tinedyer at mga kabataang nagkaka- edad na ay makatatawag sa 1800 551 800 sa anumang oras.