Indibidwal at mga sambahayan

Maagang paglalabas ng superannuation

Ang marapat na mga indibidwal ay makakapag-aplay online sa pamamagitan ng myGov upang ma-access ang hanggang $10,000 ng kanilang superannuation bago dumating ang ika-31 ng Disyembre 2020.

Ang maagang pag-access ng iyong super ay aapekto sa balanse ng iyong super at maaaring maapektuhan ang iyong kita sa pagreretiro sa hinaharap.  Pag-isipang humingi ng pinansyal na payo bago mag-aplay para sa maagang paglalabas ng super.

Alamin ang higit pa tungkol sa maagang paglalabas ng super sa www.ato.gov.au/early-access, o upang makipag-usap sa ATO sa iyong wika, tawagan ang Translating and Interpreting Service (TIS National) sa 13 14 50.

Walang gagawing pagpapaalis  

Ang mga pagpapaalis (evictions) ay ipagpapaliban nang anim na buwan ng mga pamahalaang estado at teritoryo.  Ang mga may-ari at mga nangungupahan ay hinihikayat na mag-usap tungkol sa mga kasunduang pang-maikling panahon.  Tingnan ang inyu-inyong pamahalaang estado o teritoryo para sa karagdagang mga detalye.

Ang minimum drawdown rate na mga opsyon para sa mga retirado

Ang kinakailangang minimum drawdown rate (pinakamaliit na halagang mailalabas kada taon) para sa mga pensiyong batay sa account at kaparehong mga produkto ay binawasan ng 50% para sa 2019-20 at 2020-2021 na mga taon ng kita upang tumulong pagaanin ang malalaking pagkalugi sa mga pinansyal na merkado bilang resulta ng pandemyang COVID-19.    

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.ato.gov.au/drawdown

JobKeeper Payment (Kabayaran para sa Pagpapanatili ng Trabaho)

Ang JobKeeper payment ay sumusuporta sa mga negosyo na lubhang naapektuhan ng COVID-19 sa pamamagitan ng tulong sa sahod ng kanilang mga empleyado, upang mas maraming mga Australyano ang makapagpapanatili ng kanilang trabaho at patuloy na kikita.

Aabisuhan ka ng iyong tagapag-empleyo kung nagbabalak silang humiling ng JobKeeper payment kada fortnight (kada dalawang linggo) para sa iyo.

Para sa impormasyon. Bumisita sa www.ato.gov.au/jobkeeper

Pagpapanatiling ligtas at makatarungan ng sistema

Dumami ang bilang ng mga COVID-19 scam (pandaraya) at iba pang mga scam na tumatarget sa mga Australyano.  Kung sa iyong palagay ay nakontak ka ng isang scammer o ikaw ay nagsususpetsa tungkol sa isang email, SMS o tawag sa telepono, itanong mo muna ito sa amin. 

Kung hindi mo tiyak kung ang isang pagtawag ng ATO ay totoo, huwag kang sasagot.  Tawagan ang ATO Scam Hotline sa 1800 008 540 o bumisita sa www.ato.gov.au/scams.

Kung sa palagay mo ay may nagnakaw o may maling gumamit ng iyong pagkakakilanlan, makakatulong kami. Nagbibigay kami ng impormasyon, payo, at tulong upang tulungan ang mga nagbabayad ng buwis na muling mapatunayan ang kanilang mga pambuwis na identidad.

Maaari mo ring ipaalam sa amin sa www.ato.gov.au/tipoff, kung, sa palagay mo, ang isang indibidwal o negosyo ay hindi gumagawa nang tama.

Mga kabayaran at serbisyo ng pamahalaan

Ang Services Australia ay maaaring pinansyal na makatulong sa iyo kahit na hindi ka tumatanggap ng Centrelink na kabayaran.  Hindi mo kailangang pumunta sa isang service centre.  Maaari mong gamitin ang aming self-service na mga opsyon.  Maaari ka ring maka-access sa isang social worker.  Kung ikaw ay hindi pa kostumer, may mga pagbabago sa aming mga kabayaran at serbisyo dahil sa coronavirus (COVID_19).  Para sa karagdagang impormasyon sa ilang mga wika, pumunta sa servicesaustralia.gov.au/covid19