Indibidwal at mga sambahayan

Maagang paglalabas ng superannuation 

Ang marapat na mga indibidwal at marapat na mga pansamantalang residente ay maaaring makapag-aplay online sa pamamagitan ng myGov upang ma-access ang hanggang $10,000 ng kanilang superannuation bago dumating ang ika-1 ng Hulyo 2020. 

Mula sa ika-1 ng Hulyo 2020 hanggang sa ika-24 ng Setyembre 2020, ang mga indibidwal ay maaaring maka-access ng karagdagang $10,000. 

Ang maagang pag-access ng iyong super ay aapekto sa balanse ng iyong super at maaaring maapektuhan ang iyong kita sa pagreretiro sa hinaharap. Pag-isipang humingi ng pinansyal na payo bago mag-aplay para sa maagang paglalabas ng super. 

Alamin ang higit pa tungkol sa maagang paglalabas ng super sa www.ato.gov.au/coronavirus, o kung nais mong makipag-usap sa ATO sa sarili mong wika, tawagan ang Translating and Interpreting Service (TIS National) sa 13 14 50

Walang gagawing pagpapaalis 

Ang mga pagpapaalis (evictions) ay ipagpapaliban nang anim na buwan ng mga pamahalaang estado at teritoryo. Ang mga may-ari at mga nangungupahan ay hinihikayat na mag-usap tungkol sa mga kasunduang pang-maikling panahon. Tingnan ang inyu-inyong pamahalaang estado o teritoryo para sa karagdagang mga detalye. 

Ang minimum drawdown rate na mga opsyon para sa mga retirado 

Ang kinakailangang minimum drawdown rate (pinakamaliit na halagang mailalabas kada taon) para sa mga pensiyong batay sa account at kaparehong mga produkto ay binawasan ng 50% para sa 2019-20 at 2020-2021 na mga taon ng kita upang tumulong pagaanin ang malalaking pagkalugi sa mga pinansyal na merkado bilang resulta ng pandemyang COVID-19. 

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.ato.gov.au/drawdown 

Pagpapanatiling ligtas at makatarungan ng sistema 

Dumami ang bilang ng mga Australyanong tinatarget gamit ang COVID-19 at iba pang mga scam (pandaraya). Kung sa palagay ninyo ay nakontak kayo ng isang scammer o kayo ay nagsususpetsa tungkol sa isang email, SMS o tawag sa telepono, itanong muna ninyo sa amin. 

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.ato.gov.au/scams

Kung ikaw ay nag-aalala na ang impormasyon tungkol sa iyong buwis o super ay nanakaw o nagamit nang walang pahintulot mo, dapat mong: 

  • Tingnan ang iyong myGov account, kung mayroon ka nito, at tiyaking ang iyong mga detalye ay tama pa rin 
  • Kontakin ang aming Client Identity Support Centre sa 1800 467 033 upang tulungan kang protektahan ang iyong pagkakakilanlan sa buwis. 

Maaari mo ring ipaalam sa amin sa www.ato.gov.au/tipoff, kung, sa palagay mo, ang isang indibidwal o negosyo ay hindi gumagawa nang tama. 

Mga kabayaran at serbisyo ng pamahalaan

Ang Services Australia ay maaaring makatulong sa iyo nang pampinansyal kahit na wala kang nakukuhang kabayaran mula sa Centrelink.  Hindi mo kailangang pumunta sa isang sentro ng serbisyo.  Maaari mong gamitin ang aming mga opsyong self-service.  Maaari ka ring maka-access sa isang social worker.  Kung ikaw naman ay kostumer na, mayroong mga pagbabago sa aming mga kabayaran at serbisyo dahil sa coronavirus (COVID-19).  Para sa karagdagang impormasyon na nasa ilang mga wika, pumunta sa servicesaustralia.gov.au/covid19