Kalusugan

Pangkalusugang impormasyon

Kung mayroon kang malubhang mga sintomas tulad ng kahirapan sa paghinga, mangyaring tumawag sa 000 para sa kagyat na tulong-medikal.

Ang mga sintomas ng coronavirus ay kinabibilangan ng:

 • lagnat
 • ubo
 • masakit na lalamunan
 • pangangapos ng hininga.

Kabilang sa iba pang mga sintomas ang tumutulong sipon, sakit ng ulo, masakit na kalamnan o kasukasuan, pagduwal, pagtatae, pagsusuka, pagkawala ng pang-amoy, kakaibang panlasa, pagkawala ng gana at kapaguran.

Kung ikaw ay may sakit at sa palagay mo ay baka mayroon kang coronavirus, humingi ng medikal na tulong.

Maaari mong tawagan ang National Coronavirus Helpline sa 1800 020 080 para sa karagdagang impormasyon. Kung kailangan mo ang tulong ng isang interpreter sa iyong wika, mangyaring tumawag sa 131 450.

Ang website ng Kagawaran ng Kalusugan ay may hanay ng impormasyon na makukuha sa mga wika maliban sa Ingles upang matulungan ang mga tao na manatiling ligtas at mabawasan ang mga panganib sa komunidad.

Karagdagan pa sa mga mapagkukunan sa wika ay matatagpuan sa www.sbs.com.au/language/coronavirus.

Pagsuri at paggamot sa COVID-19

Kahit na wala kang visa, o hindi ka sigurado tungkol sa katayuan ng iyong visa, dapat mong sundin ang mga iniuutos ng pampublikong kalusugan. Kung masama ang iyong pakiramdam at mayroon kang mga sintomas, kahit bahagya lamang ang mga ito, dapat kang humingi ng atensyong-medikal at magpasuri para sa COVID-19.

Hanapin ang COVID-19 respiratory clinic (klinikang ukol sa paghinga) na pinakamalapit sa iyo.

Manatiling ligtas

 • Laging ugaliin ang tamang kalinisan, hugasan ang iyong mga kamay sa loob ng 20 segundo gamit ang sabon at tubig, takpan ang iyong mga ubo, iwasan ang paghipo sa iyong mga mata, ilong at bibig.
 • Panatilihin ang pisikal na distansya na mga 1.5 metro sa ibang tao kapag nasa labas ng iyong tahanan.
 • Iwasan ang mga pisikal na pagbati tulad ng pakikipagkamay, pagyakap at paghalik.
 • Magsagawa ng karagdagang pangangalaga kung gumagamit ka ng pampublikong sasakyan.
 • Iwasan ang mga grupo ng maraming tao at malalaking pampublikong pagtitipon.
 • Maging maalam - gamitin lamang ang pinagkakatiwalaang opisyal na impormasyon. I-download ang Coronavirus Australia na app para sa mobile phone, magsuskribi sa serbisyong WhatsApp ng Coronavirus Australia, at bisitahin ang www.Australia.gov.au para sa pinakabagong impormasyon.

Linya ng Suporta para sa mga Matatandang Tao ukol sa COVID-19

Ang Linya ng Suporta para sa mga Matatandang Tao ukol sa COVID-19 ay nagbibigay-kaalaman, sumusuporta at nag-uugnay sa mga matatandang Australyano.

Ang ilang mga matatandang tao ay may kahinaan laban sa COVID-19 ngunit hindi gaanong gumagamit ng internet at nangangailangan ng mga paraan upang ma-access ang impormasyon para sa kanilang mga sitwasyon. Ang Linya ng Suporta para sa mga Matatandang Tao ukol sa COVID-19 ay nagbibigay ng impormasyon at suporta.

Ang mga matatandang Australyano, ang kanilang mga pamilya, kaibigan at mga tagapag-alaga ay maaaring tumelepono nang libre sa 1800 171 866 kung sila ay:

 • nagnanais makipag-usap sa isang tao tungkol sa mga paghihigpit sa COVID-19 at ang mga epekto nito sa kanila
 • nalulungkot o nag-aalala tungkol sa isang mahal sa buhay
 • nangangalaga sa isang tao at nangangailangan ng ilang impormasyon o isang tao na makakausap
 • nangangailangan ng tulong o payo tungkol sa pagbabago ng mga serbisyo ng pangangalaga sa matatanda na tinatanggap nila
 • nangangailangan ng tulong upang ma-access ang mga bagong serbisyo ng pangangalaga o mahahalagang suplay gaya ng pamimili
 • nag-aalala tungkol sa kanilang sarili, isang kaibigan o kapamilya na may dementia
 • nagnanais na makipag-ayos ng minsanan o regular na pagtingin sa kanilang kabutihan, o sa ibang tao.

Ang mga matatandang Australyano, ang kanilang mga kamag-anak, tagapag-alaga, kaibigan o tagasuporta ay maaaring tumawag sa 1800 171 866 mula 8.30am — 6pm AEST tuwing mga karaniwang araw para sa anumang impormasyon o serbisyo na maaaring kailanganin nila.

Mga papel-kaalaman