Kalusugan

Magligtas ng buhay at pabagalin ang pagkalat ng coronavirus sa Australya

MANATILI SA BAHAY

 • Huwag lumabas ng bahay maliban kung kinakailangan.
 • Dapat mong iwasang lumabas ng bahay para sa di-mahahalagang aktibidad.
 • Huwag imbitahan ang pamilya o mga kaibigan sa bahay mo.
 • Manatili sa bahay maliban kung ikaw ay:
  • papasok sa trabaho o paaralan (kung hindi mo magawa ito sa bahay)
  • mamimili ng mahahalagang suplay tulad ng mga groseri (umuwi kaagad)
  • lalabas para mag-ehersisyo sa malapit, nang mag-isa lang o may kasamang isa pang tao
  • pupunta sa mga appointment sa paggamot o pagbisita sa nakaratay (compassionate visits).
 • Ang mga serbisyo sa paggamot, supermarket, bangko, gasolinahan, post office at home delivery ay mananatiling bukas.

MANATILING LIGTAS

 • Laging ugaliin ang tamang kalinisan, maghugas ng iyong mga kamay nang 20 segundo gamit ang sabon at tubig, takpan ang iyong pag-ubo, iwasan mahipo ang iyong mga mata, ilong at bibig.
 • Panatilihin ang social distance na hindi bababa sa 1.5 metro kapag nasa labas ng iyong bahay.
 • Iwasan ang mga pisikal na pagbati tulad ng pakikipagkamay, pagyakap at paghalik.
 • Gamitin ang tap and go imbes na magbayad ng cash.
 • Maglakbay kung kailan walang masyadong pasahero at iwasan ang maraming tao.
 • Maging maalam – gumamit lamang ng pinagkakatiwalaang opisyal na impormasyon. I-download ang Coronavirus Australia mobile phone app, mag-subscribe sa Coronavirus Australia WhatsApp Service, at bisitahin ang www.australia.gov.au para sa pinakabagong impormasyon.

MANATILING KONEKTADO

 • Kumustahin ang pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng telepono o online.
 • Maghatid ng mga groseri at mahahalagang bagay sa matatandang kamag-anak at mahihinang mga tao. Iwan ang mga ito sa may pintuan.
 • Ang mga pangunahing boluntaryong organisasyon at kawanggawa ay maaaring magbigay ng serbisyo sa taong lubos na nangangailangan nito.

Impormasyong pangkalusugan

Kabilang sa mga sintomas ng coronavirus ang:

 • lagnat
 • ubo
 • namamagang lalamunan
 • pagod
 • pangangapos ng hininga

Kung ikaw ay may sakit at sa tingin mo ay mayroon kang coronavirus, humingi ng tulong sa paggamot.

Maaari mong tawagan ang National Coronavirus Helpline para sa impormasyon. Kung kailangan mo ng pagsasalin o pagpapaliwanag ng mga serbisyo, tumawag sa 131 450.

Kung ikaw ay may malubhang mga sintomas tulad ng kahirapan sa paghinga, tumawag 000 para sa kagyat na tulong sa paggamot.

Ang website ng Kagawaran ng Kalusugan ay may hanay ng impormasyon na makukuha sa mga wika na bukod pa sa Ingles upang matulungan ang mga tao na manatiling ligtas at bawasan ang mga panganib sa komunidad.