Kalusugan

Impormasyong pangkalusugan

Kabilang sa mga sintomas ng coronavirus ang:

 • lagnat
 • ubo
 • namamagang lalamunan
 • pagod
 • pangangapos ng hininga

Kung ikaw ay may sakit at sa tingin mo ay mayroon kang coronavirus, humingi ng tulong sa paggamot.

Maaari mong tawagan ang National Coronavirus Helpline para sa impormasyon. Kung kailangan mo ng pagsasalin o pagpapaliwanag ng mga serbisyo, tumawag sa 131 450.

Kung ikaw ay may malubhang mga sintomas tulad ng kahirapan sa paghinga, tumawag 000 para sa kagyat na tulong sa paggamot.

Ang website ng Kagawaran ng Kalusugan ay may hanay ng impormasyon na makukuha sa mga wika na bukod pa sa Ingles upang matulungan ang mga tao na manatiling ligtas at bawasan ang mga panganib sa komunidad.

Pag-test at paggamot sa COVID-19 

Kahit na wala kang visa, o hindi mo tiyak ang katayuan ng iyong visa, dapat mong sundin ang mga pag-uutos ng pampublikong kalusugan.  Kung ikaw ay may sakit, kumuha ng atensyong-medikal at magpa-test para sa COVID-19.

Ang mga pamahalaang estado at teritoryo ay nag-aalay ng libreng test at paggamot para sa COVID-19.

MANATILING LIGTAS

 • Laging ugaliin ang tamang kalinisan, maghugas ng iyong mga kamay nang 20 segundo gamit ang sabon at tubig, takpan ang iyong pag-ubo, iwasan mahipo ang iyong mga mata, ilong at bibig.
 • Panatilihin ang social distance na hindi bababa sa 1.5 metro kapag nasa labas ng iyong bahay.
 • Iwasan ang mga pisikal na pagbati tulad ng pakikipagkamay, pagyakap at paghalik.
 • Gamitin ang tap and go imbes na magbayad ng cash.
 • Maglakbay kung kailan walang masyadong pasahero at iwasan ang maraming tao.
 • Maging maalam – gumamit lamang ng pinagkakatiwalaang opisyal na impormasyon. I-download ang Coronavirus Australia mobile phone app, mag-subscribe sa Coronavirus Australia WhatsApp Service, at bisitahin ang www.australia.gov.au para sa pinakabagong impormasyon.

Linya ng Suporta sa COVID-19 para sa Matatanda

Ang Linya ng Suporta sa COVID-19 para sa Matatanda ay nagbibigay ng impormasyon, sumusuporta at nag-uugnay sa mga matatandang Australyano.

Ang ilang matatanda ay madaling mahawahan ng COVID-19 ngunit hindi masyadong konektado sa internet at nangangailangan ng mga paraan upang ma-access ang impormasyon para sa kanilang sitwasyon.  Ang Linya ng Suporta sa COVID-19 para sa Matatanda ay nagbibigay ng impormasyon at suporta.

Maaaring tawagan ng mga matatandang Australyano, kanilang mga pamilya, mga kaibigan at mga tagapag-alaga ang FREECALL 1800 171 866 kung sila ay:

 • nagnanais makipag-usap sa isang tao tungkol sa mga paghihigpit sa COVID-19 at ang epekto nito sa kanila
 • nalulungkot o nag-aalala tungkol sa isang mahal sa buhay
 • nag-aalaga ng isang tao at kailangan ng ilang impormasyon o ng isang makakausap
 • nangangailangan ng tulong o payo tungkol sa pagpapalit ng mga serbisyo ng pangangalaga sa matatanda na kanilang tinatanggap
 • nangangailangan ng tulong sa pag-access ng mga bagong serbisyo sa pangangalaga o mga kailangang-kailangang suplay tulad ng pamimili
 • nag-aalala para sa kanilang sarili, isang kaibigan o kapamilya na may Demensiya
 • nagnanais na asikasuhin ang isang minsanan o regular na pagsusuri para sa kabutihan ng kanilang sarili, o ng ibang tao.

Ang mga matatandang Australyano, kanilang mga kamag-anak, mga tagapag-alaga, mga kaibigan o mga tagasuporta ay maaaring:

 • tumawag sa 1800 171 866
 • 8.30nu – 6ng AEST  Lunes hanggang Biyernes
 • para sa anumang impormasyon o serbisyo na maaaring kailanganin nila.

Mga papel-kaalaman