Karahasan sa Tahanan

Ang mahirap na panahon ay hindi dahilan para sa mas mahirap pang panahon sa tahanan. Kung ikaw o isang kakilala mo ay apektado ng karahasan sa tahanan o pang-aabuso, kontakin ang 1800RESPECT sa 1800 737 732 para sa libre, kumpidensyal na payo at suporta. Makukuha ito anumang oras ng mga kababaihan at kalalakihan. May makukuha ring suporta sa online sa http://www.1800respect.org.au/