Mga bakuna laban sa COVID-19

Kami ay humihikayat sa lahat ng taong nakatira sa komunidad ng Australya na magpabakuna. Ito ay naaayon sa payong pangkalusugan.

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay libre sa lahat ng mga taong nasa Australya, kasama na ang:

  • mga may Australian visa
  • mga bisita mula sa ibayong-dagat
  • mga pang-internasyonal na estudyante
  • mga migranteng manggagawa
  • mga asylum seekers, at
  • mga taong walang hawak na wastong visa.

Kung ang mga taong nasa Australya ay nabakunahan, hindi kinukolekta ang impormasyon tungkol sa kanilang katayuan sa imigrasyon o pagkamamamayan.

Hindi ka kailangang karapat-dapat na mayroon o kasali sa Medicare upang makapagpabakuna ng libre laban sa COVID-19. Upang malaman ang isang klinikang hindi nangangailangan ng Medicare card, gamitin ang COVID-19 Vaccine Eligibility Checker.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programa ng pagkabakuna laban sa COVID-19 sa inyong wika, bumisita sa COVID-19 vaccine information in your language.

Mga papel-kaalaman