Mga visa at hangganan (border)

Mga paghihigpit sa paglalakbay

Ipinatutupad na ang pagbabawal sa paglalakbay (travel ban) na pumipigil sa pagpasok sa Australya ng lahat ng mga di-Australyanong mamamayan at mga di-residente.

Kabilang sa mga taong hindi saklaw ng travel ban ay ang malalapit na kamag-anak ng mga mamamayang Australyano at mga permanenteng residente kabilang ang mga asawa, umaasang mga menor de edad (minor dependents), mga legal na tagapag-alaga at de facto na partner. Pagdating sa Australya, lahat ng mga naglakbay ay kinakailangang magkuwanrentena ng 14 na araw.

Impormasyon para sa mga panandaliang mayhawak ng visa (temporary visa holder)

Ang mga mayhawak ng visa na nais manatili sa Australya makaraan ang petsa ng pagkawalang-bisa ng kanilang kasalukuyang visa ay kailangang mag-aplay para sa isang karagdagang visa. Dapat pag-aralan ng mga mayhawak ng visa ang kanilang mga pagpipilian sa visa upang makahanap sila ng panibagong visa na nababagay sa kanilang mga kalagayan at tingnan kung sila ay maaaring mag-aplay para dito.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga paghihigpit sa paglalakbay at visa, bisitahin ang covid19.homeaffairs.gov.au