Negosyo

Ang JobKeeper Payment

Ang JobKeeper Payment (Kabayaran sa Pagpapanatili ng Trabaho) ng Pamahalaan ay tutulong na magpanatili ng mas maraming mga Australyano sa trabaho at susuporta sa mga negosyong naapektuhan ng malaking dagok sa ekonomiya ng coronavirus.

Sa ilalim ng wage subsidy scheme (iskema ng salaping-tulong para sa sahod), ang mga manggagawa ay tatanggap ng kabayarang $1,500 kada dalawang linggo (bago buwisan) mula sa kanilang mga taga-empleyo.

Ang mga sole trader (may solong sariling trabaho) ay maaaring mag-aplay para sa mga kabayarang JobKeeper sa ATO online services na maa-access nila sa pamamagitan ng kanilang myGov account.

Ang mga negosyo at ang mga organisasyong hindi-para-sa-tubo ay makakapag-aplay para sa mga kabayarang JobKeeper sa Business Portal na maa-access nila gamit ang kanilang myGovID app (ito ay iba kaysa sa myGov).

Pagtiyak na may cash flow upang magbayad ng mga bill at sahod

Ang pansamantalang mga kabayarang cash flow (perang maibabayad) na hanggang $100,000 ay makukuha upang mapanatiling tumatakbo ang mga marapat na maliliit hanggang sa katamtamang- laki na mga negosyo, na makakapagbayad ng mga bill at magpapanatili ng mga kawani.

Alamin ang higit pa:

Mga apprentice at trainee

Ang pamahalaan ay sumusuporta sa patuloy na pagsulong ng mga may kasanayang mga tauhan sa trabaho sa Australya at tumutulong sa mga marapat na mga negosyo na magpanatili ng mga apprentice at trainee sa pamamagitan ng pag-aalok ng 50 porsyentong wage subsidy na hanggang $21,000.

Alamin ang higit pa:

Mga kredit at pautang

Ang bagong Coronavirus SME Guarantee Scheme ay nangangahulugang ikaw ay makakautang ng karagdagang halaga mula sa mga kalahok na tagapagpautang upang suportahan ka sa darating na mga buwan.  

Ang Pamahalaan ay magbibigay ng garantiyang 50 porsyento sa mga SME na tagapagpautang para sa bagong mga utang na unsecured (walang garantiya) upang gamitin bilang patatakbuhing kapital.

Ang Pamahalaan ay nagbibigay din ng iksemsiyon mula sa responsableng mga obligasyon sa pagpapautang para sa mga tagapagpautang na nagbibigay ng kredit sa mga kasalukuyang kostumer na maliliit na negosyo.

Ang iksemsiyong ito ay hanggang anim na buwan at tutukoy sa anumang kredit para sa layuning pagnenegosyo, kabilang ang bagong kredit, mga pagtaas ng limit sa kredit, at mga pagbabago sa kredit at muling pag-istraktura.

Sumusuporta sa mga rehiyon at sektor

Ang Pamahalaan ay nagtabi ng $1 bilyon upang suportahan ang mga komunidad, rehiyon at industriya na mas higit na naapektuhan ng paglitaw ng Coronavirus. Ang mga pondong ito ay makukuha sa panahon ng coronavirus at tutulong sa pagpapabuting muli. Dagdag pa, ang Pamahalaan ay tumutulong sa ating industriya ng sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng isang package na hanggang $715 milyon.

Pamumuhunan sa iyong negosyo

Ang panimula ng kagyat na ‘asset write-off’ ay tinaasan mula $30,000 hanggang $150,000 para sa mga negosyo na may kabuuang napagbilhan na kulang sa $500 milyon.

Kung ikaw man ay bibili ng bagong kagamitan para sa iyong bodega o ng isang segunda-manong traktora, ang iyong negosyo ay maaaring makinabang mula sa tinaasan at pinalawak na kagyat na ‘asset write-off’ hanggang sa ika-31 ng Disyembre 2020.

Ang mga pinabilis na depreciation deduction (pagbabawas sa halaga) ay makukuha rin para sa mga marapat na mga negosyo sa pamamagitan ng isang inisyatibo na 15-buwang pamumuhunang insentibo.

Alamin ang higit pa:

Instant asset write-off for eligible businesses (Kagyat na pagbabawas ng ginastos sa ari-arian (asset) para sa marapat na mga negosyo)

Backing business investment – accelerated depreciation (Pagtangkilik ng pamumuhunan sa negosyo – pinabilis na depreciation deduction)

Tingnan din ang: