Para sa mga indibidwal at mga sambahayan

Walang gagawing pagpapaalis

Ang mga pagpapaalis (evictions) ay ipagpapaliban nang anim na buwan ng mga pamahalaang estado at teritoryo. Ang mga may-ari at mga nangungupahan ay hinihikayat na mag-usap tungkol sa mga kasunduang pang-maikling panahon. Tingnan ang inyu-inyong pamahalaang estado o teritoryo para sa karagdagang mga detalye.

Ang minimum drawdown rate na mga opsyon para sa mga retirado

Ang kinakailangang minimum drawdown rate (pinakamaliit na halagang mailalabas kada taon) para sa mga pensiyong batay sa account at kaparehong mga produkto ay binawasan ng 50% para sa 2019-20 at 2020-2021 na mga taon ng kita upang tumulong pagaanin ang malalaking pagkalugi sa mga pinansyal na merkado bilang resulta ng pandemyang COVID-19.

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.ato.gov.au/drawdown

JobKeeper Payment (Kabayaran para sa Pagpapanatili ng Trabaho)

Ang JobKeeper Payment ng Pamahalaan ay isang pansamantalang subsidiyo para sa mga negosyo na malubhang naapektuhan ng coronavirus (COVID-19).

Ang mga marapat na tagapag-empleyo, mga solong nangangalakal (sole traders), at iba pang mga entidad ay nakapag-aplay upang makatanggap ng mga Jobkeeper Payment para sa kanilang marapat na mga empleyado. Ito ay ibinayad sa tagapag-empleyo nang ‘in arrears’ (ang bayad ay para sa nakaraang buwan) ng ATO bawat buwan.

Ang mga negosyo ay nakapagpatala para sa JobKeeper Payment sa pamamagitan ng Business Portal ng ATO, sa mga online na serbisyo ng ATO gamit ang myGov kung sila ay solong nangangalakal, o sa pamamagitan ng ahente ng rehistradong buwis o BAS.

Para sa impormasyon tungkol sa JobKeeper Payment, pumunta sa www.ato.gov.au/JobKeeper.

JobMaker Hiring Credit

Ang iskemang JobMaker Hiring Credit ay isang insentibo para sa mga negosyo upang kumuha ng karagdagang mga kabataang naghahanap ng trabaho na may edad na 16 hanggang 35 taon.

Ang mga marapat na tagapag-empleyo ay maaaring maka-access ng mga kabayarang JobMaker Hiring Credit para sa bawat marapat na idinagdag na empleyado na kinuha upang magtrabaho sa pagitan ng ika-7 ng Oktubre 2020 hanggang ika-6 ng Oktubre 2021.

Tingnan ang www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit para sa karagdagang impormasyon.

Pagpapanatiling ligtas at makatarungan ng sistema

Mag-ingat sa mga scam (pandaraya) na magsisikap na linlangin kang magbayad ka o magbigay ng iyong personal na impormasyon.

Ang mga scammer ay madalas nagpapanggap na mula sa pinagtitiwalaang mga organisasyon, kalutad ng Australian Taxation Office (ATO). Kung hindi mo tiyak kung ang pagtawag ng ATO ay totoo, huwag mo itong sagutin. Maaari mong tawagan ang ATO Scam Hotline sa 1800 008 540 o bumisita sa www.ato.gov.au/scams para sa karagdagang impormasyon.

Mga kabayaran at serbisyo ng pamahalaan

Ang Services Australia ay maaaring pinansyal na makatulong sa iyo kahit na hindi ka tumatanggap ng Centrelink na kabayaran. Hindi mo kailangang pumunta sa isang service centre. Maaari mong gamitin ang aming self-service na mga opsyon. Maaari ka ring maka-access sa isang social worker. Kung ikaw ay hindi pa kostumer, may mga pagbabago sa aming mga kabayaran at serbisyo dahil sa coronavirus (COVID_19). Para sa karagdagang impormasyon sa ilang mga wika, pumunta sa servicesaustralia.gov.au/covid19