Para sa mga Negosyo

Ang JobKeeper Payment

Ang JobKeeper Payment (Kabayaran sa Pagpapanatili ng Trabaho) ng Pamahalaan ay naging pansamantalang subsidy (salaping-tulong) sa mga negosyong lubhang naapektuhan ng coronavirus (COVID-19).

Ang mga marapat na tagapag-empleyo, mga sole trader (may solong sariling trabaho), at iba pang entidad ay nakapag-aplay upang tumanggap ng JobKeeper payment (Kabayaran para sa pagpapanatili ng trabaho) para sa kanilang mga marapat na empleyado. Ito ay ibinayad ng ATO sa tagapag-empleyo bawat buwan nang ‘in arrears’ (ang bayad ay para sa nakaraang buwan).

Ang mga negosyo ay nakapag-enrol para sa JobKeeper Payment sa pamamagitan ng Business Portal ng ATO, sa mga online service ng ATO gamit ang myGov kung sila ay sole trader, o sa pamamagitan ng isang rehistradong ahente ng buwis o BAS.

Para sa impormasyon tungkol sa JobKeeper Payment, pumunta sa www.ato.gov.au/JobKeeper.

Pagtiyak na may cash flow upang makapagbayad ng mga bill at sahod

Ang mga marapat na negosyo at mga organisasyong not-for-profit (NFP) na nag-eempleyo ng mga kawani ay tatanggap ng mga halagang nasa pagitan ng $20,000 hanggang $100,000 na pambunsod sa cash flow, sa pagsusumite ng kanilang buwanan at kada-ikatlong buwan na mga activity statement mula Marso 2020 hanggang Setyembre 2020.

Alamin ang higit pa:

Mga apprentice at trainee

Ang pamahalaan ay sumusuporta sa patuloy na pagsulong ng may kasanayang mga tauhan sa trabaho sa Australya at tumutulong sa mga marapat na mga negosyo na magpanatili ng mga apprentice at trainee sa pamamagitan ng pag-aalok ng 50 porsyentong wage subsidy na hanggang $21,000.

Alamin ang higit pa:

Mga kredit at pautang

Ang bagong Coronavirus SME Guarantee Scheme ay nangangahulugang ikaw ay makakautang ng karagdagang halaga mula sa mga kalahok na tagapagpautang upang suportahan ka sa darating na mga buwan. 

Ang Pamahalaan ay magbibigay ng garantiyang 50 porsyento sa mga SME na tagapagpautang para sa bagong mga utang na unsecured (walang garantiya) upang gamitin bilang patatakbuhing kapital.

Ang Pamahalaan ay nagbibigay din ng iksemsiyon mula sa responsableng mga obligasyon sa pagpapautang para sa mga tagapagpautang na nagbibigay ng kredit sa mga kasalukuyang kostumer na maliliit na negosyo.

Ang iksemsiyong ito ay hanggang anim na buwan at tutukoy sa anumang kredit para sa layuning pang-negosyo, kabilang ang bagong kredit, mga pagtaas ng limit sa kredit, at mga pagbabago sa kredit at muling pag-istraktura.

Sumusuporta sa mga rehiyon at sektor

Ang Pamahalaan ay nagtabi ng $1 bilyon upang suportahan ang mga komunidad, rehiyon at industriya na mas higit na naapektuhan ng paglitaw ng Coronavirus. Ang mga pondong ito ay makukuha sa panahon ng coronavirus at tutulong sa pagpapabuting muli. Dagdag pa, ang Pamahalaan ay tumutulong sa ating industriya ng sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng isang package na hanggang $715 milyon.

Jobmaker Plan na pansamantalang mga hakbang sa pagsuporta sa mga negosyo

Bilang bahagi ng 2020-21 na Badyet, ang pamahalaan ay nagpapatupad ng ilang mga hakbang upang tulungan ang mga negosyong makabangon mula sa epekto ng pandemyang coronavirus (COVID-19).

Ang mga hakbang na ito ay kaugnay ng paghiling ng konsesyon sa buwis, mga kabawasan, at pagbaba ng halaga ng mga ari-arian sa panahon ng pagbubuwis. Susuportahan nila ang mga negosyo mula sa dinanas na mga epektong pang-ekonomiya dulot ng COVID-19 para sa mga pinansyal na taong 2020-21 at 2021-22.

Kabilang sa mga hakbang na ito ang:

  • JobMaker Hiring Credit
  • Temporary full expensing
  • Loss carry back
  • Backing business investment – accelerated depreciation
  • Instant na pag-write-off ng mga ari-arian
  • Tataasan ang turnover threshold ng maliit na negosyong entidad