Bạo hành trong Nhà

Thời buổi khó khăn không có nghĩa là có lý do để gây ra tình huống khó khăn hơn ở nhà. Nếu quý vị hoặc người quý vị quen biết là nạn nhân bị bạo hành gia đình hoặc ngược đãi, hãy gọi điện cho 1800RESPECT qua số 1800 737 732 để được tư vấn và giúp đỡ miễn phí, bảo mật. Luôn có sẵn, dành cho phụ nữ và phái nam. Giúp đỡ trực tuyến cũng có sẵn tại http://www.1800respect.org.au/