Các doanh nghiệp

Triển hạn JobKeeper

JobKeeper Payment, theo dự tính ban đầu sẽ chấm dứt vào ngày 27 tháng 9 năm 2020, nay sẽ tiếp tục đối với các doanh nghiệp hội đủ điều kiện (bao gồm người tự làm chủ (self-employed)) và tổ chức vô vị lợi cho đến ngày 28 tháng 3 năm 2021.

Muốn biết thông tin tóm tắt về những thay đổi sắp tới, vui lòng truy cập treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper/extension.

JobKeeper Payment

Chương trình JobKeeper Payment là khoản tài trợ tạm thời dành cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể vì oronavirus (COVID-19).

Người chủ hội đủ điều kiện, doanh thương cá thể và các thực thể khác có thể nộp đơn xin lãnh JobKeeper Payment cho nhân viên/công nhân hội đủ điều kiện của họ. Mỗi tháng ATO sẽ trả lại số tiền người chủ sau sau khi người chủ đã trả cho nhân viên/công nhân của họ.

Các doanh nghiệp có thể ghi danh lãnh  JobKeeper Payment tại Cổng Thông tinh Doanh nghiệp của ATO, tại các dịch vụ trực tuyến ATO bằng myGov nếu là doanh thương cá thể hoặc qua trung gian đại diện khai thuế hoặc đại diện khai BAS đã đăng ký.

Muốn biết thông tin về hình thức giúp đỡ và hỗ trợ của JobKeeper hiện có từ ATO, hãy truy cập www.ato.gov.au/JobKeeper.

Bảo đảm có tiền mặt để trả hóa đơn và tiền lương

Các doanh nghiệp và các tổ chức vô vị lợi (NFP) hội đủ điều kiện, có tuyển dụng nhân viên/công nhân sẽ nhận được từ 20.000 đến 100.000 đô-la tiền mặt để tăng luồng tiền mặt bằng cách nộp tờ khai hoạt động của họ cho đến tháng liên quan hoặc quý tháng 9 của năm 2020.

Hãy tìm hiểu thêm:

Người học nghề (Apprentice) và người học việc (trainee)

Chính phủ đang hỗ trợ việc phát triển liên tục lực lượng lao động tay nghề của Úc và giúp các doanh nghiệp hội đủ điều kiện duy trì Người học nghề (Apprentice) và người học việc (trainee) bằng cách tài trợ 50 mỗi phần trăm tiền lương đến mức tối đa 21.000 đô-la.

Hãy tìm hiểu thêm:

Tín dụng và các khoản vay

Với Chương trình Bảo lãnh Doanh nghiệp cơ Vừa và Nhỏ coronavirus mới, quý vị có thể được vay thêm tiền từ những cơ sở cho vay tham gia chương trình này để giúp đỡ quý vị trong những tháng tới.

Chính phủ sẽ bảo lãnh 50 phần trăm cho cơ sở cho vay Doanh nghiệp cỡ Vừa và Nhỏ (SME) đối với các khoản vợ không bảo đảm mới để sử dụng cho vốn kinh doanh.

Chính phủ cũng miễn các nghĩa vụ cho vay có trách nhiệm đối với cơ sở cho vay cung cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ hiện tại.

Biện pháp miễn trừ này kéo dài sáu tháng và áp dụng với bất kỳ khoản tín dụng nào cho mục đích kinh doanh, bao gồm tín dụng mới, tăng mức tín dụng và các biến thể và điều chỉnh lại tín dụng.

Hỗ trợ các vùng xa và các ngành công nghiệp

Chính phủ đã dành ra 1 tỷ đô-la để hỗ trợ các cộng đồng, các vùng xa và ngành công nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể nhất vì dịch bệnh Coronavirus bộc phát. Mục đích của những khoản tiền này là để hỗ trợ trong thời gian dịch bệnh và để giúp phục hồi. Ngoài ra, Chính phủ đang hỗ trợ ngành hàng không của chúng ta bằng ngân khoản lên tới 715 triệu đô-la.

Đầu tư vào doanh nghiệp của quý vị

Ngưỡng khấu hao tài sản tức thời đã tăng từ 30.000 đô-la lên 150.000 đô-la cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu hàng năm dưới 500 triệu đô-la.

Dù mua thiết bị mới cho kho hàng của mình hoặc máy kéo đã qua sử dụng, doanh nghiệp quý vị có thể được hưởng lợi nhờ mức khấu hao tài sản tức thời cao hơn và kéo dài cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ngoài ra cũng có các khoản khấu hao rút ngắn thời gian dành cho doanh nghiệp hội đủ điều kiện thông qua sáng kiến khuyến khích đầu tư kéo dài 15 tháng.

Hãy tìm hiểu thêm:

Instant asset write-off for eligible businesses

Backing business investment – accelerated depreciation

Cũng nên đọc: