Dành cho cá nhân và hộ gia đình

Không đuổi nhà

Chính phủ tiểu bang và lãnh thổ sẽ tạm hoãn các trường hợp đuổi nhà trong sáu tháng. Chủ nhà và người thuê nhà nên thảo luận về các thỏa thuận ngắn hạn. Hãy liên lạc với chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi quý vị cư ngụ để biết thêm chi tiết.

Các lựa chọn tỷ lệ rút tiền tối thiểu dành cho người nghỉ hưu

Yêu cầu rút tiền tối thiểu đối với tiền cấp dưỡng hưu dựa trên tài khoản và các sản phẩm tương tự đã giảm 50% trong năm thu nhập 2019-20 và 2020-21 để giúp giảm thiểu thiệt hại đáng kể trên thị trường tài chính do đại dịch COVID-19 gây ra.

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ato.gov.au/drawdown

JobKeeper Payment

JobKeeper Payment của Chính phủ là khoản trợ cấp tạm thời dành cho các doanh nghiệp bị coronavirus (COVID-19) tác động đáng kể.

Những người chủ, doanh thương cá thể và các pháp nhân khác hội đủ điều kiện đã có thể nộp đơn xin JobKeeper Payment cho nhân viên/công nhân hội đủ điều kiện của họ. ATO đã trả lại khoản tiền này cho người chủ mỗi tháng sau khi họ đã trả cho nhân viên/công nhân của họ.

Các doanh nghiệp đã có thể nộp đơn xin JobKeeper Payment tại Cổng Thông tin Doanh nghiệp của ATO, tại các dịch vụ trực tuyến của ATO bằng cách sử dụng myGov nếu quý vị là doanh thương cá thể hoặc qua trung gian đại diện khai thuế hoặc BAS đã đăng ký.

Muốn biết thông tin về JobKeeper Payment, hãy truy cập www.ato.gov.au/JobKeeper.

Tín dụng Tuyển dụng Nhân viên JobMaker

Chương trình JobMaker Hiring Credit (Tín dụng Tuyển dụng Nhân viên JobMaker) là hình thức khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng thêm người tìm việc trẻ tuổi từ 16–35 tuổi.

Các người chủ hội đủ điều kiện có thể được phép sử dụng khoản trợ cấp Tín dụng Tuyển dụng Nhân viên JobMaker cho mỗi nhân viên bổ sung hợp lệ mà họ tuyển dụng trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 10 năm 2020 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021.

Muốn biết thêm thông tin, hãy xem tại www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit

Duy trì hệ thống an toàn và công bằng

Hãy đề phòng những vụ lừa đảo tìm cách gạt quý vị trả tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Những kẻ lừa đảo thường giả mạo là nhân viên của các cơ quan đáng tin cậy, chẳng hạn như Sở Thuế vụ Úc (ATO). Nếu không chắc liệu việc giao tiếp của ATO có phải là chính thực hay không, đừng trả lời. Quý vị có thể gọi điện thoại cho Đường dây thường trực về vụ lừa đảo của ATO qua số 1800 008 540 hoặc truy cập www.ato.gov.au/scams để biết thêm thông tin.

Khoản trợ cấp và dịch vụ của chính phủ

Services Australia có thể giúp quý vị về tài chính ngay cả khi quý vị không đang lãnh trợ cấp Centrelink. Quý vị không cần đến trung tâm dịch vụ. Quý vị có thể sử dụng các cách thức tự phục vụ của chúng tôi. Quý vị cũng có thể gặp nhân viên xã hội. Nếu quý vị hiện là khách hàng, các khoản thanh toán và dịch vụ của chúng tôi đã có thay đổi bởi vì coronavirus (COVID-19). Muốn biết thêm thông tin bằng một số ngôn ngữ khá nhau, hãy truy cập servicesaustralia.gov.au/covid19