Dành cho doanh nghiệp

JobKeeper Payment

JobKeeper Payment của Chính phủ là khoản trợ cấp tạm thời dành cho các doanh nghiệp bị coronavirus (COVID-19) tác động đáng kể.

Những người chủ, doanh thương cá thể và các pháp nhân khác hội đủ điều kiện đã có thể nộp đơn xin JobKeeper Payment cho nhân viên/công nhân hội đủ điều kiện của họ. ATO đã trả lại khoản tiền này cho người chủ mỗi tháng sau khi họ đã trả cho nhân viên/công nhân của họ.

Các doanh nghiệp đã có thể nộp đơn xin JobKeeper Payment tại Cổng Thông tin Doanh nghiệp của ATO, tại các dịch vụ trực tuyến của ATO bằng cách sử dụng myGov nếu quý vị là doanh thương cá thể hoặc qua trung gian đại diện khai thuế hoặc BAS đã đăng ký.

Muốn biết thông tin về JobKeeper Payment, hãy truy cập www.ato.gov.au/JobKeeper.

Bảo đảm có tiền mặt để trả hóa đơn và tiền lương

Các doanh nghiệp và các tổ chức vô vị lợi (NFP) hội đủ điều kiện, có tuyển dụng nhân viên/công nhân sẽ nhận được từ 20.000 đến 100.000 đô-la tiền mặt để tăng luồng tiền mặt bằng cách nộp tờ khai hoạt động hàng tháng và mỗi ba tháng của họ từ tháng 3 năm 2020 cho đến tháng 9 năm 2020.

Hãy tìm hiểu thêm:

Người học nghề (Apprentice) và người học việc (trainee)

Chính phủ đang hỗ trợ việc phát triển liên tục lực lượng lao động tay nghề của Úc và giúp các doanh nghiệp hội đủ điều kiện duy trì Người học nghề (Apprentice) và người học việc (trainee) bằng cách tài trợ 50 phần trăm tiền lương đến mức tối đa 21.000 đô-la.

Hãy tìm hiểu thêm:

Tín dụng và các khoản vay

Với Chương trình Bảo lãnh Doanh nghiệp cơ Vừa và Nhỏ coronavirus mới, quý vị có thể được vay thêm tiền từ những cơ sở cho vay tham gia chương trình này để giúp đỡ quý vị trong những tháng tới.

Chính phủ sẽ bảo lãnh 50 phần trăm cho cơ sở cho vay Doanh nghiệp cỡ Vừa và Nhỏ (SME) đối với các khoản vợ không bảo đảm mới để sử dụng cho vốn kinh doanh.

Chính phủ cũng miễn các nghĩa vụ cho vay có trách nhiệm đối với cơ sở cho vay cung cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ hiện tại.

Biện pháp miễn trừ này kéo dài sáu tháng và áp dụng với bất kỳ khoản tín dụng nào cho mục đích kinh doanh, bao gồm tín dụng mới, tăng mức tín dụng và các biến thể và điều chỉnh lại tín dụng.

Hỗ trợ các vùng xa và các ngành công nghiệp

Chính phủ đã dành ra 1 tỷ đô-la để hỗ trợ các cộng đồng, các vùng xa và ngành công nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể nhất vì dịch bệnh Coronavirus bộc phát. Mục đích của những khoản tiền này là để hỗ trợ trong thời gian dịch bệnh và để giúp phục hồi. Ngoài ra, Chính phủ đang hỗ trợ ngành hàng không của chúng ta bằng ngân khoản lên tới 715 triệu đô-la.

Các biện pháp tạm thời Kế hoạch JobMaker để giúp đỡ các doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Ngân sách 2020–21, chính phủ đang thực hiện một số biện pháp để giúp các doanh nghiệp phục hồi sau tác động của đại dịch coronavirus (COVID-19).

Các biện pháp này liên quan đến khoản chước giảm thuế, khoản khấu trừ và khấu hao tài sản vào thời điểm khai thuế. Các biện pháp này sẽ giúp các doanh nghiệp vượt qua các tác động kinh tế do COVID-19 gây ra trong những năm tài chính 2020–21 và 2021–22.

Các biện pháp này gồm có:

  • JobMaker Hiring Credit (Tín dụng Tuyển dụng Nhân viên JobMaker)
  • Khấu trừ trọn chi phí tạm thời
  • Lỗ lãi tính ngược lại
  • Hỗ trợ đầu tư kinh doanh – khấu hao nhanh hơn
  • Xóa sổ tài sản tức thì
  • Tăng ngưỡng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ