Thị thực và biên giới

Hạn chế du lịch

Chính phủ đã ra lệnh cấm du lịch nhằm ngăn chặn tất cả những người không phải là công dân Úc và những người không phải cư dân nhập cảnh vào Úc.

Những người được miễn lệnh cấm du lịch bao gồm thân nhân trực hệ của công dân và thường trú nhân Úc bao gồm vợ/chồng, người phụ thuộc vị thành niên, người giám hộ hợp pháp và người bạn đời không hôn thú. Sau khi đến Úc, tất cả khách du lịch phải hoàn tất thời gian cách ly 14 ngày.

Thông tin dành cho người có visa (thị thực) tạm thời

Những người có thị thực muốn ở lại Úc sau ngày thị thực hiện tại của họ hết hạn cần phải xin thị thực tiếp theo. Người có thị thực nên tìm hiểu các loại thị thực khác nhau để tìm thị thực mới, phù hợp với hoàn cảnh của họ và kiểm tra xem họ có thể nộp đơn xin thị thực đó hay không.

Muốn biết thêm thông tin về các hạn chế du lịch và thị thực, hãy truy cập covid19.homeaffairs.gov.au