Vắc-xin COVID-19

Có vắc-xin COVID-19 an toàn và công hiệu cho tất cả mọi người ở Úc sẽ giúp bảo vệ quý vị, gia đình quý vị và cộng đồng của quý vị không bị nhiễm coronavirus.

Chính phủ sẽ cung cấp vắc-xin COVID-19 miễn phí cho tất cả mọi người ở Úc, ngay cả khi quý vị không phải là công dân hoặc thường trú nhân Úc, kể cả người không có thẻ Medicare, du khách nước ngoài, du học sinh, di dân lao động và người tầm trú.

Muốn biết thêm thông tin y tế bằng ngôn ngữ của mình, hãy truy cập: https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-information-in-your-language

Các tờ thông tin