Vắc-xin COVID-19

Chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người sống trong cộng đồng của Úc nên chủng ngừa. Việc này phù hợp với lời khuyên về sức khỏe.

Vắc-xin COVID-19 là miễn phí cho tất cả mọi người ở nước Úc, bao gồm:

  • người có visa Úc
  • khách du lịch đến từ ngoại quốc
  • du học sinh quốc tế
  • người lao động di dân
  • người tầm trú, và
  • những người không có visa hợp lệ.

Khi người dân ở Úc được chủng ngừa, thông tin về tình trạng di trú hoặc quốc tịch của họ không được thu thập.

Quý vị không cần phải hội đủ điều kiện hoặc đăng ký với Medicare để được tiêm vắc-xin COVID-19 miễn phí. Để tìm một phòng khám, nơi quý vị không cần thẻ Medicare, hãy sử dụng tiện ích COVID-19 Vaccine Eligibility Checker.

Để biết thêm thông tin về chương trình chủng ngừa vắc-xin COVID-19 bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy truy cập COVID-19 vaccine information in your language.

Các tờ thông tin